tel : 030 711 455
mail: napredak.vitez@tel.net.ba
adresa : S.S.Kranjčevića
72250 Vitez
Stipendije
                Na temelju članaka 13. ; 21. i 31. Statuta Udruge građana Hrvatskog kulturnog društva ˝Napredak˝- Podružnica Vitez, Upravni odbor HKD Napredak, na 5. sjednici održanoj 03.02. siječnja 2009. godine, donio je 
PRAVILNIK 
 NAPRETKOVOG FONDA ZA STIPENDIRANJE O DODJELI STIPENDIJA I POTPORA 
 
I. UVODNE ODREDBE
 
Članak 1.
Pravilnikom Napretkovog Fonda za stipendiranje (u daljnjem tekstu Pravilnik) regulira se način stjecanja i raspodjele sredstava za stipendiranje i potporu redovitih studenata.
 
Članak 2.
Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za dodjelu stipendija i potpora za redovite studente, izvori financijskih sredstava i upravljanja Fondom.
 
II. PRIBAVLJANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA FONDA
 
Članak 3.
Sredstva za stipendiranje i potporu stječu se: 
namjenskim dragovoljnim prilozima članova HKD Napredak,
doprinosom donatora o čemu se sačinja ugovor o donatorstvu,
organizacijom dobrotvornih koncerata, prodajnih izložbi – aukcija likovnih djela  i prihoda drugih manifestacija,
na druge načine.
 
Članak 4.
Donatori mogu biti fizičke i pravne osobe, a njihove donacije su nepovratne.
 
Članak 5.
Potpisom ugovora o donaciji, donator dobiva potvrdu o donatorstvu.
 
Članak 6.
Sredstva iz članka 3. čine zaseban Fond koji se namjenski koristi sukladno odredbama ovog Pravilnika.
 
Članak 7.
Fond može primati novčana sredstva u svim vidovima i oblicima kao i pokretna i nepokretna materijalna dobra te intelektualnu svojinu koja se prenosi na Fond.
 
Članak 8.
Novčana sredstva Fonda nalaze se na posebnom računu HKD Napredak.
 
III. UPRAVLJANJE FONDOM
 
 Članak 9.
Fondom upravlja Odbor Fonda od 5 članova, koje imenuje Upravni odbor HKD Napredak Podružnica Vitez.
Predsjednik HKD Napredak je po položaju predsjednik Odbora Fonda.
 
 Članak 10.
Članovi Odbora Fonda biraju se na 4 godine.
 
Članak 11.
Odbor na prijedlog predsjednika Odbora Fonda može formirati Savjet donatora kojeg čine istaknuti donatori iz tuzemstva i inozemstva. Izabrani članovi Savjeta donatora dobivaju posebnu diplomu HKD Napredak za svoje donatorstvo i stječu pravo da savjetodavno pomažu djelatnost i dalji razvitak Fonda.
Članovi Savjeta donatora dobivaju godišnje izvještaje o radu Fonda i općim aktivnostima HKD Napredak. 
 
Članak 12.
Zadaci Odbora Fonda su da:
brine o osiguranju – prikupljanju sredstava Fonda,
donosi godišnji proračun sredstava i završni račun Fonda,
raspisuje natječaj za dodjeljivanje stipendija i potpora,
razmatra pristigle prijave na natječaj,
donosi Odluku o dodjeljivanju stipendija i potpora, 
podnosi izvješće o svome radu Upravnom odboru HKD Napredak Podružnica Vitez,
podnosi godišnje izvješće donatorima o usmjerenju njihovih donacija.
 
IV. POSTUPAK I KRITERIJI ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA
 
 Članak 13.
Zainteresirani kandidati za dodjelu stipendija i potpora Fonda moraju se prijaviti na natječaj.
 
Članak 14.
Pravo na stipendije i potpore imaju redoviti studenti članovi HKD Napredak – podružnica Vitez, a ostvaruje se putem javnog natječaja kojeg Odbor Fonda raspisuje najmanje jedanput godišnje.
 
Članak 15.
 Prijava za natječaj sadrži:
I.  Obveznu dokumentaciju:
1. Popunjen aplikacijski formular Fonda
2. Kopiju važeće članske iskaznice HKD Napredak za tekuću godinu ili potvrdu mjesne podružnice o plaćenoj članarini iste; 
3. Zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;  
4. Potvrdu o dosadašnjem uspjehu u školovanju (ovjereni ispis ocjena); 
5. Potvrdu o upisu u narednu nastavnu/akademsku godinu; 
6. Za maturante ovjerene kopije sljedećih dokumenata: svjedodžbe od sve četiri godine kao i  završnog (maturskog ispita), te potvrdu ili indeks kao dokaz o upisu na fakultet;
7. Ovjerenu kućnu listu;
8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova - subjekata; 
9. Potvrdu o primanjima roditelja; 
potvrdu o visini zadnje plaće roditelja (kopija zadnjeg izreska plaće) 
ili kopiju zadnjeg izreska mirovine 
ili potvrdu o neuposlenosti 
ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o tome čime se obitelj uzdržava); 
II. Dodatnu dokumentaciju:
1. Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre; 
2. Potvrdu o osvojenim nagradama na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini 
Ukoliko se žele natjecati iznova za stipendiju/potporu stipendisti, koji su prethodnih godina dobili stipendije, trebaju se ponovo prijaviti na natječaj uz dostavljanje podataka iz stavki 1.; 2.; 3.; 4.; i 5. te one podatke kod kojih je došlo do promjena u odnosu na ranije utvrđeno stanje.
Primanjem stipendije/potpore studenti se obvezuju na volonterski rad u sklopu aktivnosti HKD Napredak ako se za to ukaže potreba i ako budu pozvani na takav rad.

Članak 16.
Na temelju tražene dokumentacije vrši se izračun dobitnika stipendije/potpore na temelju bodova dodijeljenih u pet kategorija:
1. Prosjek ocjena
2. Primanja roditelja
3. Broj članova obitelji
4. Godina studija i udaljenost do mjesta studiranja
5. Dosadašnji Napretkov stipendist
6. Nagrade na natjecanjima
 
Članak 17.
Bodovanje po kategorijama vrši se na slijedeći način:
1. Prosjek ocjena
1.1. Učenici srednjih škola i studenti koji se ocjenjuju po hrvatskom modelu, tj. od 1 do 5 dobivaju bodove na temelju prosjeka. Za srednju školu se uzima prosjek zaključnih ocjena svih predmeta i iz svih razreda, a za studente prosjek svih ocjena iz prethodne godine studija. Bodovanje se vrši na sljedeći način:
1.1.1.  Za srednju školu (studenti prve godine):
a) do 2,5 – 2 boda
b) 2,6 – 3,4 – 4 bodova
c) 3,5 – 4,4 – 6 bodova
d) 4,5 – 5,0 – 8 bodova
 
1.1.2 Za više godine studija (II; III i dalje):
a) do 2,5 – 4 boda
b) 2,6 – 3,4 – 8 bodova
c) 3,5 – 4,4 – 12 bodova
d) 4,5 – 5,0 – 15 bodova
 
1.2. Učenici srednjih škola i studenti koji se ocjenjuju po BH modelu, tj. od 5 do 10, dobivaju bodove glede prosjeka na slijedeći način:
1.2.1. Za srednju školu (studenti prve godine):
a) do 6,5 – 2 boda
b) 6,6 – 7,4 – 4 bodova
c) 7,5 – 8,4 – 6 bodova
d) 8,5 – 10,0 – 8 bodova
 
1.2.2 Za više godine studija (II; III i dalje):
 
a) do 6,5 – 4 boda
b) 6,6 – 7,4 – 8 bodova
c) 7,5 – 8,4 – 12 bodova
d) 8,5 – 10,0 – 15 bodova
Ukoliko se na natječaj prijavi učenik generacije, dobija dodatnih 5 bodova po ovoj kategoriji.
 
2. Primanja roditelja
Primanja roditelja (u KM) boduju se na slijedeći način i odnose se na primanja po članu domaćinstva:
a) do 100 – 14 bodova
b) 101 – 150 – 12 bodova
c) 151 – 200 – 10 bodova
d) 201 – 250 – 8 bodova
e) 251 – 300 – 6 bodova
f) 351 – 400 – 4 boda
g) 401 – 450 – 2 boda
h) 451 – 500 – 1 bod
i) 501 – i više – 0 bodova
Promjenom ekonomsko – društvenog standarda kao i vrijednosti valute mijenjanju se raspon kao i pripadajući bodovi pridruženi visini primanja roditelja.
Studenti čiji roditelji školuju još jedno ili više djece dobivaju za svako dijete po 1 bod za osnovnu školu, 2 boda za srednju školu i 3 boda za studij. 
Studenti bez oba roditelja za ovu kategoriju dobivaju 5 bodova.
Ukoliko odbor fonda procijeni, prema svojim saznanjima, da prijavljena primanja imaju još neki članovi zajedničke kućne liste, a koja nisu prikazana, ima pravo tražiti dodatne informacije.
 
3. Broj članova obitelji
Po članu obitelji, na temelju kućne liste, kandidat dobiva jedan (1) bod.
Za svakog člana na kučnoj listi koji se vodi na birou za zapošljavanje, i koji ne prima nikakva primanja od biroa, dobija se po dva (2) boda.
 
4. Godina studija
Godina studija boduje se na slijedeći način:
a) I – 0 bodova
b) II – 2 boda
c) III – 4 boda
d) IV – 6 bodova
e) V – 8 bodova
f) VI – 10 bodova
 
Temeljem udaljenosti mjesta studiranja od Viteza kandidatima pripadaju sljedeći bodovi:
a) do 100 Km = 1 bod
b) 101 do 200 Km = 2 boda
c) 201 do 300 Km = 3 boda
d) 301 do 400 Km = 4 boda 
e) 401 do 500 i više = 5 bodova
Ako student upiše studij iz deficitarnog zanimanja, tj. zanimanja od vitalnog interesa za općinu Vitez, što će procijeniti Odbor Fonda, na taj način stječe 5 bodova.
 
5. Prošlogodišnji student
Prošlogodišnji Napretkovi stipendisti dobivaju dodatnih 5 bodova. 
 
6. Nagrade na natjecanjima
Studenti i učenici koji su osvojili značajna priznanja na natjecanjima znanja, ali i na natjecanjima u sportu i kulturi na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini dobivaju bodove prema sljedečoj ljestvici, ali samo po jednoj diplomi i to onoj koja najviše odgovara kandidatu za stipendiju:
a) Osvojene nagrade na kantonalnom nivou – 1 bod
b) Osvojene nagrade na federalnom nivou – 2 boda
c) Osvojene nagrade na državnom nivou – 3 boda
d) Osvojene nagrade na evropskom nivou – 4 boda 
e) Osvojene nagrade na svjetskom nivou – 5 bodova 
Obzirom na navedeno bodovanje stipendiju/potporu dobivaju kandidati s većim brojem bodova i volonterskim angažmanom u okviru HKD Napredak. 
Ukoliko dva ili više studenta imaju isti broj bodova, a u slučaju da su posljednji na listi dobitnika stipendija/potpora, pravo na stipendiju ima onaj student koji ima zapažen volonterski angažmanom u aktivnostima HKD Napredak.
 
Članak 18.
Kod ostvarenog istog ukupnog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po sljedećem redoslijedu:
Student bez oba roditelja
Student bez jednog roditelja
Student invalid
Student iz obitelji invalida
Student obitelji demobiliziranih branitelja
 
Članak .19
Najmanje 10% sredstava Fonda namijenjenih za tekuću nastavnu/akademsku godinu usmjerit će se za stipendiranje/potporu studenata koji studiraju deficitarnu struku ili disciplinu od posebnog interesa za općinu Vitez i za HKD Napredak. 
Odluku o dodjeli potpora/stipendija za takve studente donosi Odbor Fonda, a na temelju statutarnih odredbi u kojima je naznačena svrha, ciljevi i aktivnosti HKD-a Napredak - Vitez. 
 
Članak 20.
Kandidati koji su na prvoj godini studija, kao i apsolventi, uglavnom dobivaju potporu, dok studenti viših godina studija, ovisno o prikupljenom broju bodova kao i materijalnom stanju, mogu  dobiti stipendiju ili potporu.
 
Članak 21.
Visinu godišnjih potpora/stipendija kao i broj godišnjih potpora/stipendija utvrđuje Odbor Fonda sukladno financijskim mogućnostima Fonda.
 
Članak 22.
Kandidat koji već ima neku drugu stipendiju ili potporu nema pravo sudjelovati na natječaju Fonda.
 
Članak 23.
Ugovorom o stipendiranju ili potpori regulira se vremenski period primanja sredstava za jednu nastavnu/akademsku godinu, a može trajati onoliko godina koliko traje konkretni studij. Svi detalji vezani za potporu ili stipendiju biti će razrađeni u ugovoru.
 
Članak 24.
              Za slučaj da stipendista napravi krivično djelo, da se protiv njega povede krivični postupak ili slično, Odbor Fonda može obustaviti stipendiju.
 
Članak 25.
Žalbe na odluku Odbora Fonda upućuju se Upravnom Odboru Udruge građana HKD Napredak Podružnica Vitez u pisanoj formi.
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 26.
Fond zadržava pravo stipendiranja izrazito nadarenih osoba za poslijediplomske studije (specijalizacije, magisteriji, doktorati) za znanstveno, umjetničko i stručno usavršavanje u tuzemstvu i inozemstvu bez  objavljivanja posebnog natječaja.
 
Članak 27.
Stručne, administrativne i tehničke poslove Fonda obavlja Stručna služba Udruge građana HKD Napredak Podružnica Vitez.
Članak 28. Pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 
                                                                                       Predsjednik UG HKD Napredak Podružnica Vitez
Zoran Kupreškić